Krásnější díky plastice

Úplné znění pravidel soutěže

1. POŘADATEL / ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 
Soutěž organizuje a pořádá společnost MEDICOM Clinic a.s., IČ: 247 56 148, DIČ: CZ 247 56 148 (dále jen pořadatel).

2. DOBA PROBÍHÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá od 1.02.2024 - 29.02.2024 (dále jen „doba probíhání soutěže“). Soutěž se uskutečňuje na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to prostřednictvím webové stránky www.krasnejsidikyplastice.cz.

3. PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby, mající trvalé bydliště na území České a Slovenské republiky. Podmínkou pro účast v soutěži je splnění stanovených pravidel. K účasti v soutěži je třeba, aby soutěžící odpověděl na soutěžní otázku uvedenou v soutěžním formuláři a poslal veškeré potřebné materiály uvedené ve formuláři. Přihlašování probíhá na webové stránce soutěže www.krasnejsidikyplastice.cz.

4. PŘEDMĚT SOUTĚŽE
Předmětem soutěže je provedení plastické operace zdarma, na základě popsaného životního příběhu soutěžící/ho, kde soutěžící pravdivě popíše svůj dosavadní život a současně osvětlí důvody, které vedou k uskutečnění plastické operace.

5. CENY SOUTĚŽE
Plastické operace, například:

 • MyFaceLift
 • Plastické operace nosu, očních víček a uší
 • Zvětšení prsou, modelace prsou a zmenšení
 • Plastika břicha
 • Laserová liposukce, vodní liposukce
 • Tumescentní liposukce
 • A další


6.

 Soutěžící má nárok, dle podmínek uvedených v této soutěži a poté, co bude její/jeho životní příběh vybrán vyhlašovatelem jako vítězný, pouze na jednu plastickou operaci zdarma a to na plastickou operaci, kterou soutěžící sám/sama navrhne v zaslaném životním příběhu. V ceně plastické operace je zahrnut operační výkon, a není zahrnut pobyt na klinice, příslušná narkóza, předoperační vyšetření, elastické prádlo/podprsenka, dopravné náklady soutěžící/ho, ubytování soutěžící/ho, náhrady související s nepřítomností soutěžící/ho v zaměstnání nebo jiné náklady, které vzniknou na straně soutěžící/ho.

7. PODMÍNKY A PRŮBĚH SOUTĚŽE

 1. Soutěžící zašle způsobem a v rozsahu uvedeném v podmínkách soutěže svůj životní příběh, ve kterém současně popíše důvody, které ji/ho vedou k uskutečnění konkrétní plastické operace. Soutěžící současně zašle následující fotografie: 1x fotografie celé postavy, 3x fotografie problematické partie, a to 1x zepředu a 2x z profilu. Soutěžící zašle svůj příběh v termínu 1.02.2024 - 29.02.2024 prostřednictvím e-formuláře na webu www.krasnejsidikyplastice.cz
  Odesláním příběhu soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel může používat jeho emailovou adresu k zasílání komerčních sdělení. Po ukončení soutěže budou nevýherní příběhy a fotografie soutěžících smazány.
 2. Soutěžící v emailu či e-formuláři uvede své jméno, příjmení a bydliště, e-mailovou adresu a jeho odesláním potvrzuje souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžící/ho pro účely soutěže. Soutěžící dále pro případ, že vyhraje plastickou operaci, projeví jednoznačný a neodvolatelný souhlas se zveřejněním zaslaného příběhu a souhlas s výhradním užíváním autorských práv k příběhu vyhlašovatelem soutěže po dobu 20ti let počínaje dnem zveřejnění výsledků soutěže, přičemž úplata za poskytnutí užívání výhradních autorských práv je zahrnuta v nákladech plastické operace, které hradí vyhlašovatel soutěže. Jakékoliv jiné úplaty za výhradní užívání autorských práv k příběhu soutěžící/ho, soutěžící/mu nenáleží a pro případ, že by ke zveřejnění příběhu soutěžící/ho nedošlo, nemá soutěžící nárok na jakékoliv plnění od vyhlašovatele soutěže.
 3. Soutěžící se dále pro případ, že vyhraje plastickou operaci, zavazuje zúčastnit natáčení video příběhu a projeví jednoznačný a neodvolatelný souhlas s využitím a zveřejněním fotodokumentace nebo video záběrů z praktického provádění plastické operace vyhlašovatelem soutěže. Úplata za zveřejnění nebo využití fotodokumentace nebo video záběrů z praktického provádění operace vyhlašovatelem soutěže je zahrnuta v nákladech plastické operace, které hradí vyhlašovatel soutěže. Jakékoli jiné úplaty ze strany vyhlašovatele soutěže, za výhradní užívání fotodokumentace nebo video záběrů z praktického provádění plastické operace soutěžící/mu nenáleží.
 4. Soutěžící odpovídá za obsah přihlašovaného příběhu, který nesmí obsahovat jakékoliv údaje, informace nebo okolnosti, které byly získány v rozporu s přísl. právními předpisy, nebo by obsahovaly údaje nebo informace o třetích osobách bez jejich výslovného souhlasu nebo by byly neetické nebo odporovaly právním předpisům. V případě, že by z uvedených titulů stát, státní instituce, jakákoliv právnická nebo fyzická osoba uplatňovala jakékoliv nároky, odpovídá za ně v plném rozsahu soutěžící.
  V případě, že by soutěžící zneužil/a informace o třetích osobách bez jejich výslovného souhlasu nebo využil/a by informace nebo údaje od třetích osob, které již byly nebo můžou být zveřejňovány, nebo v případě, že soutěžící použije část nebo celý životní příběh, který prožila třetí osoba a to bez jejího výslovného souhlasu, odpovídá soutěžící za škodu vzniklou v důsledku takovéhoto porušení a pro případ, že by došlo k provedení operace vyhlašovatelem soutěžiteli, zavazuje se soutěžící uhradit vzniklou škodu, včetně nákladů na provedenou operaci v plné výši.
 5. Odborná porota vyhlašovatele soutěže nejpozději do 15.04.2024 vybere 10 nejzajímavějších příběhů, především z hlediska potřebnosti a odůvodnění plastické operace a nejpozději do 15.04.2024 oznámí vítěze na Facebooku a zašle výhercům oznámení o výsledku soutěže s tím, že následně bude domluvený termín předoperační konzultace s vítězem soutěže a po jejím pozitivním výsledku termín předoperačního vyšetření a po pozitivním výsledku i termín provedení plastické operace. V případě, že dle odst. 8 tohoto článku, nebude realizovaná plastická operace u vítěze soutěže je vyhlašovatel soutěže oprávněn plastickou operaci neprovádět.
 6. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo vybranou plastickou operaci u soutěžící/ho, které/ho příběh byl vybrán vyhlašovatelem jako vítězný, neprovést v případě, že:
  1. a. předoperační vyšetření soutěžící/ho budou odůvodňovat rozhodnutí, plastickou operaci neprovést nebo
  2. b. předoperační konzultace mezi soutěžící/m a vyhlašovatelem bude odůvodňovat rozhodnutí, plastickou operaci neprovést nebo
  3. c. zdravotní stav soutěžící/ho, bude dle posouzení vyhlašovatele odůvodňovat rozhodnutí, plastickou operaci z důvodů ohrožení zdraví nebo života soutěžící/ho, plastickou operaci neprovést nebo
  4. d. jiné okolnosti na straně soutěžící/ho (např. porušení podmínek soutěže nebo změna podmínek nebo okolností na straně soutěžitele, zaslání více jak jednoho životního příběhu, zaslání nepravdivých nebo zavádějících informací atd.), dle posouzení vyhlašovatele. Vyhlašovatel nemusí svoje rozhodnutí plastickou operaci neprovést nijak odůvodňovat.
 7. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž zrušit či její pravidla změnit po celou dobu jejího trvání.